PROGRAM LEONARDO da VINCIjest jednym z programów sektorowych


programu Unii EuropejskiejUCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.Propaguje działania
koncentrujące się na
poprawie jakości kształcenia
i szkolenia zawodowego
oraz dostosowaniu systemu
edukacyjnego do wymogów rynku pracy.

Powrót