ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
OGŁASZA NABÓR
na rok szkolny 2018/2019

do TECHNIKUM NR 14

do Branżowej Szkoły I Stopnia

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kryteria rekrutacji opracowane zostały w oparciu o
1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991(Dz.U. z 2004 Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).
4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

Powrót na stronę główną